Holzkassette "Muttertag" mit Rosenmotiv

Dazu passend: